Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 20.000 VNĐ
Giá bán: Liên hệ
Bông y tế 10 gram
Giá bán: Liên hệ

Bông y tế 25 gram
Giá bán: Liên hệ

Bông y tế 50 gram
Giá bán: Liên hệ

Bông y tế 100 gram
Giá bán: Liên hệ

Bông y tế 500 gram
Giá bán: Liên hệ

65.000/bịch

Bông y tế 1000 gram
Giá bán: Liên hệ

130.000/bịch

Bông viên 100 viên/ bịch
Giá bán: 20.000 VNĐ

20.000/bịch

Bông y tế viên (100gram)
Giá bán: Liên hệ

29.000/bịch/100gr

Gạc y tế 10 cm tiệt trùng (cao cấp)
Giá bán: 2.500 VNĐ

2.500/bịch
Hộp 24 bịch 2 miếng

Đang xử lý...